Устав Ильичевского городского племенного центра собаководства Кинологического Союза Украины


Розділ І

Загальні положення

 

1.1.      Іллічіиський міський Осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (надалі за текстом  Осередок) є структурним осередком неприбуткової Всеукраїнської громадської організації "Кінологічна Спілка України" (надалі за текстом КСУ), який веде облік членів КСУ, які об'єдналися на основі спільності інтересів громадян України - власників чистопородних собак для спільної реалізації мети та завдань, передбачених статутом КСУ та цього Статуту.

1.2.      Повна назва (найменування) Осередку:

Іллічіиський міський Осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України»

Скорочена назва Осередку:

Іллічівський МО КСУ.

1.3.      Осередок  здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації (надалі за текстом МКФ), статуту КСУ та статуту Осередку КСУ .

1.4.      Як повноважний член МКФ, КСУ представляє інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р., №13 "Про заходи удосконалення кінологічної роботи".

1.5.      Осередок співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними установами, іншими організаціями різних форм власності з питань передбачених статутом Осередоку.

1.6.      Осередок  створений і діє на основі добровільності, законності та гласності.

1.7.      Діяльність Осередоку поширюється на територію м.Іллічівськ.

1.8.      Осередок є юридичною особою зареєстрованою в установленому законодавством порядку, має свої банківські рахунки, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президентом КСУ.

Осередок користується символікою КСУ, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку.

1.9       Юридична адреса: Одеська обл.. м Іллічівськ, вул. Героїв Сталінграда 1-А/ 90-Н.

 

 

Розділ ІІ

Мета та завдання осередку

 

2.1.      Метою діяльності Осередку є мета діяльності КСУ, а саме: сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.

2.2.      Основними завданнями Осередоку є:

-       створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимоги стандарту породи, які є здібними до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;

-       забезпечення діяльності єдиної системи селекції в собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експертного потенціалу племінних ресурсів собак України;

-       розробка стандартів вітчизняних порід собак;

-       стимулювання наукових досліджень в галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами КСУ та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

 

 

Розділ ІІІ

Напрями і форми діяльності осередку КСУ

 

3.1.      Для досягнення мети та статутних завдань Осередок, в порядку, встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:

-       здійснює племінну роботу з чистопородними собаками, що стоять на обліку в Осередку;

-       готує документи до  племінної книги чистопородних собак , видає за дорученням Головного Управління КСУ  родоводи КСУ та інші іменні документи із застосуванням абревіатури та логотипу КСУ, членам КСУ, що перебувають на обліку в Осередку;

-       проводить цілеспрямовану селекцію з метою закріплення специфічних породних особливостей собак;

-       веде книги розведення чистопородних собак, що перебувають на обліку в Осередку ;

-       організовує та проводить огляди молодого поголів'я та племінні огляди плідників чистопородних собак, що перебувають на обліку в Осередку ;

-       організовує та бере участь у виставках породних собак згідно з планом КСУ та МКФ;

-       організовує та проводить випробування, виставки, змагання службових, декоративних та мисливських собак з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для вибору племінного поголів'я за поведінкою для оцінки як фенотипічних так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх міжнародним стандартам згідно вимог МКФ;

-       поширює інформацію про свої ідеї та цілі;

-       засновує засоби масової інформації;

-       бере участь в организации навчання працівників рингів, інструкторів та дресирувальників, а також заводчиків та працівників розплідників та видає за дорученням Головного Управління КСУ відповідні посвідчення;

-       слідкує за дотриманням кінологічної етики членами КСУ, які перебувають на обліку в Осередку ;

-       бере участь у благодійній діяльності.

 

 

Розділ ІV

Порядок утворення і діяльності статутних

органів Осередку КСУ

 

4.1.      Діяльність Осередку КСУ базується на таких основних принципах:

-       дотримання встановлених статутом КСУ та цим Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання статутних органів та їхніх керівників;

-       виконання осередком КСУ  рішень керівних органів КСУ відповідно до статуту КСУ та  цього статуту .

4.2.      Центральні керівні органи КСУ – З’їзд КСУ, Президентська Рада КСУ, Президія КСУ, Президент КСУ;

-       Виконавчий орган КСУ – Головне Управління КСУ;

-       Ревізійна комісія КСУ.

4.3 Осередку утворюється і діє відповідно до адміністративно - територіального устрою України.

Для Осередку Центральні керівні органи КСУ є керівними органами вищого рівня.

4.4.      Осередок обліковується безпосередньо Головним Управлінням КСУ.

4.5.      У межах Автономної Республіки Крим,області,міст Києва та Севастополя, де існує різна підпорядкованість місцевих осередків створюються Ради керівників осередків КСУ. Діяльність такої Ради, регулюється Положенням про Раду керівників осередків КСУ, затвердженою Президією КСУ

4.6.      Президія КСУ погоджує зміни, внесені до статуту осередку КСУ.

Оригінал свідоцтва про реєстрацію Осередку КСУ та його статуту зберігаються у керівника Осередку, а їхні копії у Головному Управлінні КСУ.

4.7.      Осередок у своії діяльності керується статутом КСУ та своїм статутом, що затверджений загальними зборами та погоджений Презідією КСУ.

Статут осередку не повинен суперечити статуту КСУ, та законодавству України.

Осередок КСУ зареєстрований в установленому законом порядку.

4.8.      Керівним органом Осередку є

-       Загальни збори членів (делегатів)КСУ, які перебувають на обліку в осередку, далі за текстом Збори Осередку;

-       Правління;

-       Голова правління Осередку.

Загальні збори осередку.

4.8.1.  Збори осередку є його вищим керівним органом. Вони скликаються Правлінням осередку КСУ не рідше одного разу на 5 (п’ять) років.

Позачергові Збори Осередку можуть бути скликані за рішенням Президентської Ради КСУ, Президії КСУ чи Президента КСУ у тому ж порядку, що і чергові Збори Осередку.

На звітно-виборних (позачергових звітно-виборних) Зборах Осередку присутність офіційного спостерігача КСУ є обов’язковою, який призначається Головним управлінням КСУ чи Президентом КСУ.

4.8.2.  Збори є легітимними за умови реєстрації для участі в них більше половини членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку.

Усі рішення приймаются Зборами простою більшістю голосов, зареєстрованих членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку, відкритим голосуванням, за винятком питань, що стосуються прийняття рішення про припинення діяльності Осередку три чвертi (3/4) голосів, та якщо інше не передбачено статутом осередку.

Вибори та персональні питання за рішенням Зборів вирішуються шляхом відкритого або таємного голосування.

4.8.3.  Загальні збори Осередку:

-       визначають основні напрямки діяльності Осередку,його цілі та завдання;

-       визначають кількісний склад Правління Осередку, обирають його членів сроком на, 5 (п'ять) років та відкликають їх у разі потреби;

-       обирають кількісний та персональний склад Ревізійної комісії та інших постійних комісій сроком на, 5 (п'ять) років та відкликають їх в разі потреби;

-       обирають Голову Правління Осередку на 5 (п'ять) років та відкликають його у разі потреби;

-       затверджують статут Осередку та зміни до нього, з подальшим погодженням з Президією КСУ;

-       реалізують право власності на майно Осередку та покладають окремі функції щодо господарського управління майном на Правління Осередку;

-       обрання делегатів на з'їзд КСУ;

-       приймає рішення про припинення діяльності Осередку, яке затверджується Президією КСУ.

Збори Осередку мають право взяти до розгляду та вирішити будь-яке питання діяльності Осередку.

4.9.      У період між Зборами діяльністю Осередку керує Правління.

Правління Осередку.

4.9.1.  Засідання Правління Осередку скликається Головою Правління Осередку   не рідше одного разу на рік і є легітимними у разі присутності на них більше половини членів Правління.

Рішення Правління Осередку є легітимними у разі голосування за них більше половини від загального складу Правління. При рівності голосів голос Голови Правління є вирішальним.

4.9.2.  У засіданнях Правління Осередку з правом дорадчого голосу має право брати участь Голова Ревізійної комісії Осередку.

4.9.3.  Правління Осередку:

-       скликає Збори Осередку та визначає місце та час проведення Зборів;

-       розподіляє функціональні обов'язки серед членів Правління;

-       приймає рішення про прийом нових членів до КСУ та щодо припинення членства в КСУ. Веде облік (знімає з обліку)  членів КСУ.

Рішення про прийняття до КСУ набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про прийняття до КСУ набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому статутом Осередку;

-       може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Осередку, визначає їх склад та затверджує положення про їхню діяльність;

-       може делегувати будь-яку частину своїх повноважень Голові Правління Осередку;

-       приймає інші рішення щодо діяльності Осередку, які не відносяться до компетенції  Зборів Осередку або передані Зборами на розгляд Правління.

4.9.4.  Рішення Правління є обов'язковими для виконання членами КСУ, які є на обліку в Осередку.

4.10.   У період між Зборами, засіданнями Правління Осередку, його поточною діяльністю керує Голова Правління.

Голова Правління обирається та відкликається Зборами Осередку, якщо за нього проголосувало більше половини членів КСУ, які є на обліку в Осередку присутніх на Зборах.

Голова Правління.

4.10.1.   Голова Правління Осередку:

-       без доручення представляє Осередок у зовнішніх стосунках;

-       має право підпису документів та вчинення дій від імені Осередку;

-       має право робити заяви, звернення,  тощо від імені Осередку;

-       має право підпису фінансових документів;

-       скликає засідання Правління, організує їх підготовку та головує на них;

-       затверджує структуру та штатний розклад у разі створення штатного апарату Осередку;

-       на кожному засіданні Правління Осередку КСУ  інформує про роботу Осередку;

-       має право здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних коштів Осередку;

-       розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень з’їзду, Президентської Ради КСУ, Президії КСУ та Зборів, Правління Осередку;

-       має право надавати право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Осередку.

4.10.2.   У разі відсутності Голови Правління Осередку КСУ його обов’язки виконує заступник голови Правління Осередку, який обирається на засіданні Правління Осередку терміном на 5 (п’ять) років або один із членів Правління відповідно до наказу голови Правління Осередку.

4.11.      Штатний апарат Осередку КСУ у разі його створення, здійснює свою діяльність відповідно до Положення про штатний апарат Осередку КСУ, затвердженого Головою Правління Осередку.

4.12.      В Осередку можуть створюватись та діяти постійні комісії, що діють на підставі Положення про них, затверджених Зборами Осередку КСУ.

4.13.      Ревізійна комісія Осередку (надалі РКО) є органом, який контролює і перевіряє статутну та фінансову діяльність Осередку, здійснює контроль за дотриманням етики в Осередку.

Ревізійна комісія Осередку.

Голова та члени РКО обираються Зборами Осередку. Заступник Голови РКО обирається на засіданні РКО терміном на 5 (п'ять) років.

4.13.1.   Член РКО не може входити до складу керівних та виконавчих органі Осереку чи бути працівником його виконавчого органу чи бути працівником його виконавчого органу.

4.13.2.   Голова РКО має право брати участь у засіданнях Правління Осередку.

4.13.3.   Діяльність РКО Осередку.регламентуються Положенням про контрольні органи КСУ, затвердженим Президентською Радою КСУ.

 

 

Розділ V.

Умови і порядок прийому в члени КСУ, вибуття з неї. Права та обов'язки членів КСУ

 

5.1.      КСУ має індивідуальне, колективне та почесне членство. Членство в КСУ є фіксованим.

Індивідуальним членом КСУ може бути будь-який громадян України віком від 18 років, який визнає та виконує статут КСУ, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань КСУ, сплачує членські внески.

Колективними членами КСУ можуть бути колективи аналогічних громадських організацій, які беруть участь у діяльності КСУ з метою виконання мети та здійснення її завдань, сплачують членські внески та виконують вимоги статуту КСУ.

Колективні члени КСУ регламентують свою діяльність із КСУ відповідно до укладених угод та реалізують свої права та обов'язки через своїх повноважних представників.

Індивідуальні та колективні члени КСУ відповідно до законодавства мають рівні права та обов'язки.

5.2.      В КСУ є почесне членство, яке регламентується Положенням, затвердженим Президією КСУ.

Звання "Почесний член" в КСУ може бути присвоєно члену КСУ за особливо важливі досягнення в справі збереження і поповнення породних собак, а також громадським діячам, працівникам культури та науки України, та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань КСУ.

Почесні члени КСУ обираються Президентською Радою КСУ чи Президією КСУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

5.3.      Вступ до КСУ здійснюється: індивідуальних членів – на підставі особистої заяви; колективних членів – на підставі заяви, рішення колективу зборів громадської організації про вступ до КСУ, копії статуту та свідоцтва про її легалізацію відповідно до законодавства, документами, що підтверджують кількість та чистопородність собак, які зареєстровані в журналі реєстрації родоводів колективу організації - заявника. Заява індивідуального члена КСУ подається до керівних органів осередків КСУ, а документи колективних членів – до Президії КСУ.

Рішення про прийом у члени приймаються простою більшістю голосів членів відповідних керівних органів, на які покладені зазначені функції відповідно до статуту КСУ.

5.4.      Індивідуальні члени КСУ перебувають на обліку в Осередкуах КСУ, колективні члени - на обліку у Головному Управлінні КСУ.

Керівник  Осередків. КСУ інформує в кінці поточного року Головне Управління КСУ про членів КСУ, які вступили до членів КСУ та стали на облік в осередках у поточному році.

5.5.      Члени КСУ сплачують членські внески. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків регламентується Положенням про членські внески, затвердженим Президією КСУ.

5.6.      Індивідуальне членство у КСУ припиняється за власним бажанням шляхом подання письмової заяви до керівного органу ІМОВГО КСУ; колективне членство - шляхом подання до Президії КСУ : заяву про добровільний вихід із членів КСУ, рішення зборів колективу громадської організації про добровільний вихід із колективних членів.

5.7.      Член КСУ може бути виключений із членів КСУ у примусовому порядку за:

-       грубе порушення положень статуту КСУ або положень статуту МКФ;

-       завдання репутації КСУ своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);

-       невиконання рішень керівних органів КСУ або ії Осередку., виданих у межах наданої компетенції;

-       жорстоке поводження із собаками;

-       несплату членських внесків протягом року;

-       порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.

5.8.      Припинення членства у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу органів КСУ, куди її було обрано чи призначено.

5.9.      Рішення про примусове виключення із членів КСУ може бути оскаржене: індивідуального члена КСУ - до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією; колективного члена - до З'їзду КСУ чи президентської Ради КСУ після попереднього розгляду Комісією по роботі з колективними членами.

5.10.   Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.

5.11.   Право вступу до членів КСУ повторно, примусово виключений член КСУ, може вступати не раніше ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно.

5.12.   Член КСУ має право:

-       здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань КСУ;

-       обирати та бути обраним до керівних та контрольних статутних органів, постійних комісій КСУ;

-       брати участь у конференціях та зборах осередків КСУ, З'їзді КСУ;

-       вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю КСУ, та вживати заходів до їх вирішення;

-       отримувати інформацію із питань діяльності КСУ;

-       подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу осередку КСУ та КСУ;

-       при незгоді з рішеннями будь-якого органу або посадової особи КСУ, оскаржувати це рішення до відповідних керівних органів КСУ, Конфліктної комісії КСУ;

-       брати участь у засіданнях керівних органів осередків КСУ  та КСУ при розгляді питань, які їх стосуються;

-       з власної ініціативи припинити членство у КСУ.

5.13.   Член КСУ зобов'язаний:

-       дотримуватись Статуту КСУ та положень статуту МКФ;

-       сприяти поширенню мети та завдань КСУ;

-       брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів КСУ;

-       дотримуватись норм моралі та етики;

-       бути відповідальним за якість поголів'я собак, що використовуються ним в племінному розведенні;

-       сплачувати членські внески;

-       виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.

 

 

Розділ VІ.

Джерела надходження і порядок використання коштів
та іншого майна Осередку, порядок звітності, контролю

 

6.1.      Осередок є неприбутковою організацією.

6.2.      У власності Осередоку можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення та виконання її статутних завдань.

Осередок набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами КСУ, які є на обліку в Осередоку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших, не заборонених законом.

6.3.      Осередок також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, утворених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.4       Осередок самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

6.5       КСУ може надавати в оперативне управління своє майно Осередку КСУ. Таке майно є власністю КСУ.

6.6.      Право власності Осередку реалізують Збори. Окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено орами осередку  на Правління Осередку .

6.7.      Кошти Осередку формуються за рахунок:

-       вступних, членських, цільових, та благодійних внесків членів КСУ, які стають на облік до Осередку;

-       благодійних внесків громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню;

-       надходжень від діяльності підприємств, госпрозрахункових організацій, створених Осередком.

6.8.      Кошти та майно Осередку спрямовуються на виконання статутних завдань (на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання штатного апарату та іншу діяльність, що передбачена Статутом Осередку.

6.9.      Осередок та створені ним госпрозрахункові установи та організації в установленому законодавством порядку, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Осередок у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

6.10.   З метою виконання статутних завдань і цілей Осередок може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку встановленому законом.

6.11.   Державний контроль за діяльністю Осередку здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

Органи, що здійснюють легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту.

Громадський контроль за діяльністю Осередку здійснює Ревізійна комісія КСУ та РКО.

6.12.   КСУ та ії осередкі  повинні регулярно обнародувати свої дані про джерела фінансування та витрати.

 

 

Розділ VІІ.

Порядок внесення змін до статуту Осередку

 

7.1.      Право внесення пропозицій щодо змін до статуту Осередку належить кожному члену КСУ, який перебуває на обліку в Осередку.

Процедурний порядок внесення до розгляду таких пропозицій регламентується Положенням про внесення змін до статуту КСУ, що затверджується Презідиєю КСУ.

7.2.      Зміни до статуту Осередку приймаються рішенням Зборів Осередку, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третин) від кількості, зареєстрованих на Конференції членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку 7.3. Зміни, внесені до статуту Осередку КСУ, підлягають обов'язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

 

 

Розділ VІІІ.

Порядок припинення діяльності Осередку КСУ і

вирішення майнових питань, пов'язаних

з його діяльністю

 

8.1.      Осередку може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (поділу, злиття, приєднання) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням Зборів Осередку та погодження з Президією  КСУ

Осередку може бути ліквідований за рішенням суду.

8.2.      Рішення про реорганізацію (поділ, злиття, приєднання) чи саморозпуск Осередку приймається Зборами, якщо за нього проголосувало більше 3/4 (трьох чвертей) присутніх на ньому членів  КСУ, які перебувають на обліку в Осередку та погоджують з Президією КСУ.

Після реорганізації ((поділу, злиття, приєднання) Осередку, майно та кошти передаються правонаступнику.

Після прийняття рішення Зборами Осередку про саморозпуск, Збори створює ліквідаційну комісію до складу якої входить представник КСУ.

8.3.      Припинення діяльності Осередку передбачає перехід членів КСУ, які перебували у нього на обліку, до іншого Осередку або беруться на облік Головним Управлінням КСУ.

8.4.      У випадку припинення діяльності Осередку шляхом саморозпуску всі питання щодо використання майна та коштів Осередку вирішується Ліквідаційною комісією, створеною на Зборах Осередку простою більшістю голосів членів (делегатів) КСУ, присутніх на Зборах Осередку, які перебували на обліку в  Осередку

Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про кошти та майно  Осередку, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами КСУ, які перебувають на обліку в  Осередку і передаються КСУ.

У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду кошти та майно Осередку спрямовуються в доход держави. Якщо рішення про ліквідацію Осередку прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.